Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Έγγραφο προς Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας


                                                                                                                                  Πύργος    13 Οκτωβρίου 2017                

                Αριθ. Πρωτ.: 12         

ΠΡΟΣ:

κ. Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας


ΘΕΜΑ  : Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

  Ο Σύλλογός μας αποτελεί το πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ Δημοσίων Υπαλλήλων Ν. Ηλείας και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ).
Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι ξεκίνησε η αρμόδια επιτροπή τη διαδικασία επεξεργασίας και διαμόρφωσης του Νέου Οργανισμού  του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας και με το παρόν έγγραφο σας καταθέτουμε τις απόψεις και τις προτάσεις μας σχετικά με το θέμα.
Η τροποποίηση του οργανισμού πρέπει να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 4369/2016, Άρθρο 29 (Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων) ο οποίος δε διαχωρίζει και αντιμετωπίζει ισότιμα, όπως και προγενέστεροί του νόμοι, τους υπαλλήλους των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε και προβλέπει ότι οι υπάλληλοι ΤΕ κατηγορίας:
·        Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης.
·         Επιλέγονται για θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.
Επίσης, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με γνωμοδοτήσεις του ΣΤΕ (256/2010 και 233/2010) ο όρος «εν ελλείψη» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την ΤΕ κατηγορία. Μάλιστα αντίστοιχο θέμα αντιμετωπίστηκε στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων με το Νόμο 4272/2014 (ΦΕΚ 145/11-07-2014), άρθ. 26 όπου αναφέρεται ρητά ότι στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μέχρι την εφαρμογή των υπό κατάρτιση οργανισμών, εφαρμόζονται τα κάτωθι: “Για τις θέσεις ευθύνης  όλων των οργανικών μονάδων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, για τις οποίες προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων αυτών.” (παρ. 2).

Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω ζητούμε στο νέο Οργανισμό, να προβλέπεται ότι για τις θέσεις Προϊσταμένων όλων των Οργανικών Μονάδων του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, δυνατότητα κρίσης να έχουν οι Μηχανικοί ΠΕ ή ΤΕ, όπου το γνωστικό αντικείμενο το επιβάλλει.

Σας γνωρίζουμε την πρόθεση του Συλλόγου μας, για άμεση και συνεχή συνεργασία τόσο με εσάς όσο και με τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπηρετώντας έναν κοινό στόχο, αυτόν της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών. Παρακαλούμε, εφόσον το θεωρείτε σκόπιμο, όπως καθοριστεί συνάντηση μαζί σας για να σας ενημερώσουμε και να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας.


                                                                     Για το Δ.Σ.
                           Ο Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας     


                    Θεόδωρος Τσίπας                                              Έλενα Περιστεροπούλου
           Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                      Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Συνέχιση της Απεργίας-Αποχής από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης
Πύργος          21 Σεπτεμβρίου  2017      


Αριθ. Πρωτ.: 11             

ΠΡΟΣ:
Μέλη ΣΥ.ΜΗ.ΔΥ. Ηλείας


Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
email:  info@pomitedy.gr
ΚΟΙΝ.:

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και ΝΔ από κοινού ψήφισαν την τροπολογία Γεροβασίλη για την “αξιολόγηση” των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία προβλέπει τον αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων όλων των υπαλλήλων που δεν θα συμπληρώσουν την έκθεση αξιολόγησης εντός προθεσμίας δέκα ημερών.
Για μια ακόμη φορά οι δήθεν αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων καταλήγουν σε άγρια επίθεση ενάντιων των δημοσίων υπαλλήλων, αφού στο τέλος μαζί ψηφίζουν.
Η κυβέρνηση επιδιώκει να διαιρεθούν μεταξύ τους οι δημόσιοι υπάλληλοι, πετώντας το μπαλάκι της “αξιολόγησης” στους προϊσταμένους και τους διευθυντές και τιμωρεί όσους υλοποιούν το δικαίωμά τους να συμμετέχουν στην αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης. Όλοι μας οφείλουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.
Καλούμαστε όλοι να εκφράσουμε με κάθε τρόπο την αντίθεσή μας στην εκφοβιστική, απεργοσπαστική και διασπαστική πολιτική της κυβέρνησης, να βάλουμε στην άκρη προσωπικές του επιδιώξεις και φιλοδοξίες και να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ένταση την συμμετοχή μας στην Απεργία – Αποχή από την αξιολόγηση. 
 
                                                                         Για το Δ.Σ.
                           Ο Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας     


                    Θεόδωρος Τσίπας                                               Έλενα Περιστεροπούλου
               Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας. 24-6-2017                                                                                         Πύργος         25  Ιουνίου  2017 

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24-6-2017 στον Πύργο, συνάντηση μελών του Δ.Σ. του ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Ηλείας και του Υφυπουργού Παιδείας κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη.
Καταθέσαμε στον Υφυπουργό την διαφωνία μας για τις ρυθμίσεις που επέρχονται με το άρθρο 46 του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις», υποστηρίξαμε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας για το θέμα όπως αυτές αναλυτικά έχουν καταγραφεί στην επιστολή που του είχαμε καταθέσει και ζητήσαμε την απόσυρσή του.
Συγκεκριμένα εκφράσαμε την διαμαρτυρία μας για:
Α. το γεγονός ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιχειρεί να αποδώσει master στους αποφοίτους σχολών 5ετούς φοίτησης αναδρομικά από τον χρόνο κτήσης του πτυχίου τους,

Β. τη σύσταση της επιστημονικής επιτροπής καθορισμού του πλαισίου πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες και για διαδικασία έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων με Προεδρικά Διατάγματα παρά τις υποσχέσεις για ρύθμιση των με νόμο.

Γ.  το διαχωρισμό των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε «προ» και «μετά» την έναρξη ισχύος του Ν.2916/01.


Ζητήσαμε να δοθεί άμεσα λύση στα προβλήματα των ΤΕ Μηχανικών :

·   Έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στα προγράμματα σπουδών Μηχανικού των τμημάτων ΤΕΙ.

·   Χορήγηση βασικού τίτλου σπουδών μετά την 4ετη φοίτηση, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα (τίτλος του Bachelor) το οποίο θα αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για πρόσβαση στο επάγγελμα (χορήγηση master στο 5ο έτος, με αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών).

·   Ένταξη όλων των Μηχανικών σε ένα ενιαίο Τεχνικό Επιμελητήριο με ίδια δικαιώματα, ίση μεταχείριση και διαχωρισμό των δικαιωμάτων ανάλογα με τα προσόντα του βασικού τίτλου σπουδών, τις επιπλέον σπουδές και την απόκτηση εμπειρίας, χωρίς αποκλεισμούς.

·         Κανέναν διαχωρισμό των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε «προ» και «μετά» την έναρξη ισχύος του Ν. 2916/01 .

 

Ο κ. Μπαξεβανάκης, μας διαβεβαίωσε ότι θα αξιολογήσει τις προτάσεις μας, θα τις μεταφέρει στον Υπουργό και θα μας απαντήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα.Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις», απόσυρση άρθρου 46- προς Υφυπουργό Παιδείας
Πύργος         16 Ιουνίου  2017      

Αριθ. Πρωτ.: 9           
ΠΡΟΣ:
κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη
Υφυπουργό Παιδείας

ΘΕΜΑ:
Νομοσχέδιο  «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις»
Άρθρο 46 : Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων


Κύριε υφυπουργέ

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας αλλά και την απογοήτευση μας για τις ρυθμίσεις που επέρχονται με το άρθρο 46 του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις». Το συγκεκριμένο άρθρο αντί να λύνει τα πραγματικά προβλήματα των ΤΕ Μηχανικών, περιπλέκει την κατάσταση, λειτουργώντας απόλυτα συντεχνιακά και ρουσφετολογικά.
Ζητούμε την άμεση απόσυρση του άρθρου 46 για τους παρακάτω λόγους :
Παράγραφος 1 και 2
Απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος.
Πρόκειται για ελληνική πρωτοτυπία. Το μεταπτυχιακό δίπλωμα είναι ένας τίτλος σπουδών που αποδίδεται σε κάτοχο πτυχίου μετά την παρακολούθηση ανάλογου κύκλου μαθημάτων. Αποτελεί εξειδίκευση σε κάποια επιστημονική περιοχή ή σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο και στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας. Η χρονική του διάρκεια μπορεί να διαφοροποιείται από κλάδο σε κλάδο ή από Ίδρυμα σε Ίδρυμα και είναι συνήθως 1 ή 2 χρόνια.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση το κράτος προάγει ένα δίπλωμα - πτυχίο σε μεταπτυχιακό τίτλο εκ των υστέρων. Πώς μπορεί αυτό να γίνει αποδεκτό από του απόφοιτους ΑΕΙ (Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ) που ολοκλήρωσαν ένα αυτόνομο Μεταπτυχιακό, σε κάποιο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και ξόδεψαν ένα ή δυο χρόνια, μελετώντας ένα εξειδικευμένο αντικείμενο, όταν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση δίνεται έτσι απλά τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στην ειδικότητα του Τμήματος (!!!) και μάλιστα αναδρομικά;
Τα κριτήρια της παρ. 1 για την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης είναι σκοπίμως αόριστα και υποκειμενικά (θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες, η εμβάθυνση και η εμπέδωση…..) και δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ότι έχουν αναδρομική ισχύ αφού τώρα καθορίζονται. Επίσης, δεν προβλέπεται τι θα συμβεί αν στο μέλλον διαπιστωθεί ότι αυτά τα κριτήρια πάψουν να ισχύουν για κάποιες σχολές.

Παράγραφος 4 και 5
Η σύσταση της επιστημονικής επιτροπής της παρ. 4 για το πλαίσιο πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες, των πτυχιούχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., είναι απαράδεκτη. Οι φορείς εκπροσώπησης των πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι παρακάμπτονται ενώ μετέχει στην επιτροπή ο πρόεδρος του ΤΕΕ που γνωρίζουμε ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας κάθε  προσπάθειας έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Δεν αποσαφηνίζεται ποιος θα ορίζει τα υπόλοιπα μέλη και με ποια κριτήρια, και δεν είναι κατανοητό γιατί ο εκπρόσωπος των αποφοίτων ΤΕΙ πρέπει να είναι μέλος του ΤΕΕ, πριν ακόμη την δημιουργία του αντίστοιχου μητρώου.
Η σύσταση μιας ακόμη επιτροπής για την έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν είναι απαραίτητη, πολιτική βούληση απαιτείται.

Παράγραφος 6
Ο διαχωρισμός των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε «προ» και «μετά» την έναρξη ισχύος του Ν. 2916/01 (Α΄ 114) είναι αυθαίρετος, απαράδεκτος και δεν βασίζεται σε καμία διάταξη Νόμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6β του Ν. 2916/2001 «Τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα Τ.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/1983. Τα προεδρικά διατάγματα που θα εκδοθούν με τις αυτές διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους.» ο νομοθέτης ορίζει ρητά ότι τα πτυχία των Τ.Ε.Ι δε διαχωρίζονται και τα επαγγελματικά δικαιώματα θα είναι ίδια για όλους τους πτυχιούχους πριν και μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2916/2001.
Η συγκεκριμένης διατύπωσης μας προσβάλει. Απαιτούμε την εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 6β του Ν. 2916/2001.  

Προτείνουμε :
1.      Ο βασικός τίτλος σπουδών να δίδεται μετά από 4ετη φοίτηση, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα (τίτλος του Bachelor) και τα Πολυτεχνεία με την ολοκλήρωση του 5ου έτους και με συγκεκριμένες προδιαγραφές να απονείμουν τον τίτλο του Μεταπτυχιακού διπλώματος.
2.      Άμεση έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στα προγράμματα σπουδών μηχανικού των τμημάτων ΤΕΙ. Η τριακονταετής καθυστέρηση έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων αποτελεί καταπάτηση κάθε έννοιας δικαίου, κοροϊδία, και επαγγελματικό αποκλεισμό, ανθρώπων που προσφέρουν πολλά στην κοινωνία. Ίδια δικαιώματα, ίση μεταχείριση με εγγραφή σε ενιαίο επιμελητήριο (Τ.Ε.Ε) και διαχωρισμός των δικαιωμάτων ανάλογα με τα προσόντα του βασικού τίτλου σπουδών, τις επιπλέον σπουδές, την απόκτηση εμπειρίας χωρίς αποκλεισμούς για κανένα.
3.      Κανένας διαχωρισμός των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε «προ» και «μετά» την έναρξη ισχύος του Ν. 2916/01 (Α΄ 114).

                                                                       Για το Δ.Σ.
                           Ο Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας     


                    Θεόδωρος Τσίπας                                              Έλενα Περιστεροπούλου
           Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                      Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Kινητοποίηση στην Αθήνα την 21-6-2017
Πύργος    15 Ιουνίου 2017      

                Αριθ. Πρωτ.: 8       
 ΠΡΟΣ:
Μέλη ΣΥ.ΜΗ.ΔΥ. Ηλείας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Ο κλάδος μας αυτή τη περίοδο βάλλεται από παντού.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ, έχει επιλέξει να είναι υπουργός μόνο των ΠΕ Μηχανικών. Προωθεί όλα τα αιτήματα των συναδέλφων ΠΕ Μηχανικών εμπαίζοντας και υποτιμώντας τον κλάδο μας με υποσχέσεις και ευχολόγια.

Ο Υπουργός Παιδείας που ενώ άλλα δήλωνε πριν από λίγους μήνες, έφερε προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο, το άρθρο 46 του οποίου λειτουργεί ξεκάθαρα συντεχνιακά και δημιουργεί τεράστιες ανισότητες. Παραπέμπει στις καλένδες τα βασικά αιτήματα του κλάδου μας, «εξυπηρετώντας» συγκεκριμένες κατηγορίες και συντεχνίες χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση. 

Ο αγώνας μας είναι δύσκολος και άνισος.

Σας καλούμε όλους στην κινητοποίηση – παράσταση την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 στο

·         Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για το θέμα του πόρου

·         Υπουργείο Παιδείας για το Σχέδιο νόμου (άρθρο 46 Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων)

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ  ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ.

Η ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ,  ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ. 


Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ. 


Τα έξοδα θα καλυφθούν από το ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ. Ηλείας.


                                                                        Για το Δ.Σ.
                                 Ο Πρόεδρος                                            Η Γεν. Γραμματέας     


                            Θεόδωρος Τσίπας                                 Έλενα Περιστεροπούλου
                      Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε                                              Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Συμμετοχή στη διαβούλευση του Νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις»


Συμμετοχή στη διαβούλευση του Νομοσχεδίου του Υπ. Παιδείας «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις»
σχόλια επί του άρθρου 46 
Αντί να λύνει το πραγματικό πρόβλημα λειτουργεί ξεκάθαρα συντεχνιακά και περιπλέκει την κατάσταση. Πριμοδοτούνται προκλητικά δύο κλάδοι (Διπλωματούχοι Μηχανικοί και Γεωπόνοι) δημιουργώντας τεράστιες ανισότητες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Η προχειρότητα και η βιασύνη με την οποία συντάχθηκε το παρόν άρθρο του προς διαβούλευση σχεδίου νόμου διαφαίνεται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει παράγραφος 3, αλλά και το ότι δεν υφίσταται δεύτερο εδάφιο στη παράγραφο 4 στο οποίο παραπέμπει η παράγραφος 6.

Παράγραφος 1 και 2
Απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος και μάλιστα αναδρομικά για σχολές με 5ετή προγράμματα σπουδών. Απίστευτη ελληνική πρωτοτυπία.
Το μεταπτυχιακό δίπλωμα είναι ένας τίτλος σπουδών που αποδίδεται σε κάτοχο πτυχίου ύστερα από την παρακολούθηση ανάλογου κύκλου μαθημάτων.
Πώς μπορεί αυτό να γίνει αποδεκτό από του απόφοιτους ΑΕΙ (Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ) που πήγαν και έκαναν πραγματικό Μεταπτυχιακό, σε κάποιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ξόδεψαν ένα ή δυο χρόνια, μελετώντας ένα εξειδικευμένο αντικείμενο, όταν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση δίνεται έτσι απλά τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στην ειδικότητα του Τμήματος !!!!! και μάλιστα αναδρομικά;
Πως είναι δυνατόν να αναγνωρίζεται ως μεταπτυχιακό ένας ακαδημαϊκός τίτλος που οι απόφοιτοί του όταν ξεκίνησαν δεν υπήρχε αυτή η προϋπόθεση.
Τα κριτήρια της παρ. 1 για την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης είναι σκόπιμα αόριστα και υποκειμενικά (θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες, η εμβάθυνση και η εμπέδωση…..), ενώ δεν είναι δυνατόν να έχουν ισχύ και στο παρελθόν αφού τώρα καθορίζονται.
Δεν προβλέπεται τι θα συμβεί αν στο μέλλον διαπιστωθεί ότι αυτά τα κριτήρια πάψουν να πληρούνται σε κάποιες σχολές.

Παράγραφος 4 και 5
Απαράδεκτη η σύσταση της επιτροπής. Οι φορείς εκπροσώπησης των πτυχιούχων μηχανικών Τ.Ε.Ι παρακάμπτονται ενώ μετέχει στην επιτροπή ο πρόεδρος του ΤΕΕ που γνωρίζουμε ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας κάθε  προσπάθειας έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Δεν αποσαφηνίζεται ποιος θα ορίζει τα υπόλοιπα μέλη και με ποια κριτήρια, και δεν είναι κατανοητό γιατί ο εκπρόσωπος των αποφοίτων ΤΕΙ πρέπει να είναι μέλος του ΤΕΕ, πριν ακόμη την δημιουργία του αντίστοιχου μητρώου.
Η σύσταση άλλης μιας επιτροπής για την έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν είναι απαραίτητη, πολιτική βούληση χρειάζεται.

Παράγραφος 6
Ο διαχωρισμός των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι σε «προ» και «μετά» την έναρξη ισχύος του Ν. 2916/01 (Α΄ 114) είναι αυθαίρετος, απαράδεκτος και δε βασίζεται σε καμία διάταξη Νόμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6β του Ν. 2916/2001 «Τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα Τ.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/1983. Τα προεδρικά διατάγματα που θα εκδοθούν με τις αυτές διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. του οικείου Τμήματος, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησής τους» ο νομοθέτης ορίζει ρητά ότι τα πτυχία των Τ.Ε.Ι δε διαχωρίζονται και τα επαγγελματικά δικαιώματα θα είναι ίδια για όλους τους πτυχιούχους πριν και μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 2916/2001.
Η συγκεκριμένη διατύπωση μας προσβάλει.